Cena Jaroslava Skály 2024 – výsledky

VÝSLEDKY SOUTĚŽE O CENU JAROSLAVA SKÁLY V ROCE 2024

Cena Jaroslava Skály byla založena v roce 2001 občanským sdružením SANANIM (nyní SANANIM, z. ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch a duševního zdraví.

Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú., a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), rozhodla o ocenění udělovaném v roce 2024 takto:

Cenu Jaroslava Skály získávají:
Cink, V. a kol. (2022). Psychedelika a psychonautika I. a II. Dybbuk, Praha. Viz: https://www.dybbuk.cz/?s=Cink
Lososová (Pavlovská) A. a kol.: Soubor článků zaměřených na vzdělávání v adiktologii

Čestné uznání získává:
Mravčík, V. a Mravčík, V. a spol. za koncepční a publikační texty k tématům destigmatizace a dekriminalizace:
Mravčík: Dekriminalizace a chytrá regulace
Mravčík, Vařeková, Janíková: Destigmatizace

Cena bude předána u příležitosti AT konference 2024 v Kongres hotelu Jezerka na společenském večeru v pondělí 10. června 2024.

Za Radu Ceny Jaroslava Skály

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
koordinátor

Varování před riziky syntetických kanabinoidů

Na webu Pacientského spolku pro léčbu konopím je k dispozici Varování pro pacienty a veřejnost před riziky syntetických kanabinoidů. Jaká jsou rizika pro pro mozek a nervovou soustavu, pro srdce a cévy, pro ledviny, pro játra a další lidské orgány a systémy?

Autoři varování:
MUDr.Pavel Kubů, předseda Etické komise Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti, předseda KOPAC pacientský spolek pro léčbu konopím
doc. RNDr. Lumír Ondřej Hanuš DrSc, Dr.h.c.mult., chemik a vědec, Hebrejská Univerzita v Jeruzalémě
doc. Ing. Martin Kuchař, Ph.D. vedoucí Laboratoře forenzní analýzy biologicky aktivních látek, Vysoká škola chemicko-technologická Praha
doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. vědecký poradce Národního drogového koordinátora, ředitel pro výzkum a inovace Společnost Podané ruce o.p.s.
MUDr. Radovan Hřib, vedoucí lékař, Centrum pro léčbu bolesti, Anesteziologicko-resuscitační klinika, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, člen výboru Společnosti pro studium a léčbu bolesti (SSLB), odborný zástupce výboru SSLB v problematice léčebného konopí

Cena Jaroslava Skály 2024

VYHLÁŠENÍ

Úvod

Cena Jaroslava Skály byla založena v r. 2001 občanským sdružením SANANIM (nyní SANANIM, z. ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch. Okruh oceňovaných prací byl v r. 2020 rošířen o související obory v oblasti duševního zdraví.

Čl. 1

(1) Rada Ceny Jaroslava Skály (dále Cena  JS), kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), rozšířený o zástupce spřátelených odborných organizací zapojených do programového výboru AT konference, vyhlašuje výzvu k doporučování a nominování prací k ocenění v r. 2024.

(2) Navrhovat dílo k ocenění mohou všichni, kdo jsou nebo se cítí být angažování v oboru adiktologie a v souvisejících oborech v oblasti duševního zdraví. Doporučení jako upozornění na významný publikační počin mohou adresovat koordinátorovi Ceny JS, jímž je předseda programového výboru AT konference.

(3) Právo nominovat mají členové Rady s přihlédnutím k doporučením nebo dle vlastní volby.

Čl. 2

(1) Navrhovat a nominovat je možné autorská díla z oboru adiktologie a souvisejících oborů v oblasti duševního zdraví:

  • knižní publikaci, vydanou v předchozích dvou letech,
  • odborný časopisecký článek, vydaný v předchozích dvou letech,
  • jiné autorské dílo, zveřejněné v předchozích dvou letech,
  • soubor časopiseckých článků k určitému tématu, zveřejňovaných kontinuálně v průběhu dvou a více předchozích let v rámci určitého projektu a/nebo shodným autorským týmem;
  • jinou publikační aktivitu v oboru, hodnou zvláštního zřetele a v předchozích letech opominutou.

(2) Nominace se přijímají do 14.dubna 2024 na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Čl. 3

(1) Rada Ceny JS volí v tajném hlasování laureáta ceny ze seznamu nominovaných kandidátů.  Každý člen Rady má pouzte jeden hlas.

(2) Rada může rozdělit cenu na polovinu a/nebo udělit cenu v druhém a třetím pořadí, případně čestné uznání, a to i v případě, že první místo ceny neudělí.

(3) První místo Ceny JS je spojeno s finanční odměnou ze sponzorských zdrojů.

(4) Cenu a diplomy předají představitelé Rady Ceny JS na AT konferenci 2024 na společenském večeru 10. června v hotelu Jezerka, Seč.

V Praze 6. 2. 2024

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
předseda programového výboru AT konference.

Adresa pro podávání doporučení a nominací: mravcik@podaneruce.cz 

Číst dál