Zemřel Jiří Profous

V neděli 19. března 2023 ve věku 87 let zemřel MUDr. Jiří Profous, náš kolega, lékař internista, psychiatr a psychoterapeut, který většinu svého profesního života věnoval léčbě pacientů se závislostí. Působil na psychiatrickém oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích. Zde posléze vedl protialkoholní ordinaci. Od roku 1983 pracoval jako vedoucí lékař Centra pomoci závislým na poliklinice Budějovická v Praze 4. Stál u zrodu specializované ALKO ambulance Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze 2 „U Apolináře (dnešní Klinika adiktologie) a tuto ambulance vedl v letech 1996 až 2005. V letech 2006-2007 působil v protialkoholní ambulanci Psychiatrické kliniky FN v Hradci Králové, v letech 2009-2009 opět v Apolináři. Publikoval v odborných i populárních časopisech, od roku 1996 organizoval v Lidové univerzitě Městské knihovny v Praze přednášková setkání „Nevnímaná závislost“ pro veřejnost, kam zval odborníky k problematice alkoholismu. Od roku 1999 pokračoval v této činnosti v Apolináři, kde vedl „Apolinářskou univerzitu“ pro léčené a doléčované pacienty, jejich rodiny a veřejnost. Dlouhodobě se angažoval v externích doléčovacích aktivitách pro pacienty a jejich rodiny, od roku 1987 řadu let organizoval vodáckou akci splutí Vltavy, zimní lyžařské pobyty, plesy abstinujících, inicioval setkávání českých a moravských doléčovacích klubů, posléze se zapojením Anonymních Alkoholiků.

S vděčností vzpomínáme!

Purkyňka 15. března

Podrobnější program březnové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na obrázek se zobrazí pozvánka v PDF):


Místo konání
Praha 2, Apolinářská 4a, aula (Google mapy, Mapy.cz)

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů a také adiktologů (ve spolupráci s Českou asociací adiktologů) a psychologů (s příslušnou akreditací Asociace klinických psychologů).
Ohodnocení: min. 1 vyučovací hodina (45 minut = 1 kredit).
Pořadatelem akce je SNN ČLS JEP.

Cena Jaroslava Skály 2023

VYHLÁŠENÍ

Úvod

Cena Jaroslava Skály byla založena v roce 2001 občanským sdružením SANANIM (nyní SANANIM, z. ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch.

Čl. 1

1) Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), rozšířený o zástupce spřátelených odborných organizací zapojených do programového výboru AT konference vyhlašuje výzvu k doporučování a nominování  prací k ocenění v r. 2023.

2) Navrhovat dílo k ocenění mohou všichni pracovníci oboru adiktologie a souvisejících oborů v oblasti duševního zdraví. Doporučení jako upozornění na významný publikační počin mohou adresovat koordinátorovi Ceny, jímž je emeritní předseda programového výboru AT konference.

3) Právo nominovat mají členové Rady s přihlédnutím k doporučením nebo dle vlastní volby.

Čl. 2

1) Navrhovat a nominovat je možné:
a) knižní publikaci, vydanou v předchozích dvou letech,
b) odborný časopisecký článek, vydaný v předchozích dvou letech,
c) jiné autorské dílo, zveřejněné v předchozích dvou letech,
d) soubor časopiseckých článků k určitému tématu, zveřejňovaných kontinuálně v průběhu dvou a více předchozích let v rámci určitého projektu a/nebo shodným autorským týmem;
e) jinou publikační aktivitu v oboru, hodnou zvláštního zřetele a v předchozích letech opominutou.

2) Nominace se přijímají do 15. dubna 2023 na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Čl. 3
1) Rada Ceny volí v tajném hlasování nositele Ceny ze seznamu nominovaných kandidátů.  Každý člen Rady má pouze jeden hlas.

2) Rada může rozdělit Cenu na polovinu a/nebo udělit Cenu v druhém a třetím pořadí, případně čestné uznání, a to i v případě, že první  místo Ceny neudělí.

3) První místo Ceny může je spojeno s finanční odměnou ze sponzorských zdrojů.

4) Cenu a diplomy  předají představitelé Rady na AT konferenci 2023 na společenském večeru 5. června v hotelu Jezerka, Seč.

Za Radu Ceny Jaroslava Skály:
Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Adresa pro podávání doporučení a nominací:
E-mail: kamil.kalina@lf1.cuni.cz  ; kalina@sananim.cz
Pracovní mobil pro informace: (+420)731 249 809

Purkyňka 15. února

Podrobnější program únorové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na obrázek se zobrazí pozvánka v PDF):


Místo konání
Praha 2, Apolinářská 4a, aula (Google mapy, Mapy.cz)

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů a také adiktologů (ve spolupráci s Českou asociací adiktologů) a psychologů (s příslušnou akreditací Asociace klinických psychologů).
Ohodnocení: min. 1 vyučovací hodina (45 minut = 1 kredit).
Pořadatelem akce je SNN ČLS JEP.

PREZENTACE ZDE.

Změna úhrady Suboxone

U Suboxone á 8 mg došlo od listopadu 2022 ke změně registrace a nově je hrazen v režimu zdravotního pojištění nikoliv jako zvlášť účtovaný lékařský přípravek (tzv. ZULP), ale jako běžný přípravek předepisovaný a hrazený v ambulantní praxi, tj. pokud jej předepíše psychiatr nebo lékař se specializací v oboru návykových nemocí, je hrazen pojišťovnou s minimálním doplatkem pacienta cca 40 Kč na balení. To je významná změna ve způsobu úhrady substitučních přípravků v ČR. Odkaz na stránky SUKL.

Purkyňka 18. ledna

Podrobnější program lednové pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (po kliknutí na obrázek se zobrazí pozvánka v PDF):

Místo konání
Praha 2, Apolinářská 4a, aula (Google mapy, Mapy.cz)

Seminář má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), AKP a ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání lékařů a také adiktologů (ve spolupráci s Českou asociací adiktologů) a psychologů (s příslušnou akreditací Asociace klinických psychologů).

Pořadatelem akce je SNN ČLS JEP.