Purkyňky 2007

Předběžný program pracovních schůzí SNN ČLS JEP na celý rok 2007. Program začíná vždy v 11 hodin v Praze 2, Apolinářská 4a, v závorce uvedeno jméno koordinátora.

3. 1. 2007 – Konopí a konopné drogy (Miovský), zajišťuje Centrum adiktologie PK 1. LF UK

 • Miovský, M.: Závislost na konopných drogách: klinické hodnocení a kritéria diferenciální diagnostiky
 • Zábranský, T.: Léčebné využití látek z konopí v medicíně
 • Vopravil, J.: Spotřeba a míra zabavení konopných drog v ČR

7. 2. 2007 – Prevence relapsu v jednotlivých léčebných modalitách (Adameček)

 • Mgr. Aleš Kuda (SANANIM): Prevence relapsu v širším pojetí
 • Mgr. Štěpán Smolík (Centrum poradenství pro mládež a rodinu, o.s. Prev-Centrum): Specifika programu následné péče pro mladistvé uživatele návykových látek
 • MUDr. Eva Mráčková: Prevence relapsu v PL Bohnice na oddělení AT muži
 • Mgr. Michal Majer: Prevence relapsu v P-centru Olomouc

7. 3. 2007 – Vybrané aspekty užívání alkoholu (Popov)

 • prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.: Sebeovládání u návykových nemocí
 • MUDr. Jana Schmidtová: Fetální alkoholový syndrom

4. 4. 2007 – Arteterapie (Dvořáček, Čermák)

 • Aplikace arteterapie při léčbě závislostí v PL Červený Dvůr – kasuistika (Bc. Bedřich Čermák)
 • Příspěvek k interpretaci (Paedr. Milan Kyzour)
 • Strategie řešení problémů, jak se ukazují u mladých lidí se závislostí a s psychickou poruchou (Mgr. M. Bažantová)
 • Rožnovská arteterapie v systému Terapeutické komunity Podcestný Mlýn (Ladislav Holub, Jakub Kabíček)

6. 6. 2007 – Jiné závislosti (Frouzová)

 • Magdalena Frouzová: Závislost na druhém a na sexu
 • Olga Pecinovská: Závislost na jídle
 • Jaroslav Vacek: Závislost na počítačových hrách
 • Magdalena Frouzová: Závislost na virtuální realitě
 • Karel Nešpor: Gambling a léčba jiných závislostí

5. 9. 2007 – Uživatelé drog ve vězení a služby jim určené (Miovský)

 • Působení NNO ve vězení (přednášející bude upřesněn)
 • MUDr. Vratislav Řehák: Substituční programy ve vězení
 • Mgr. Kateřina Grohmannová: Léčba závislostí podmínkách vězení
 • Mgr. Kamila Rychlá: Uživatelé drog jako specifická cílová skupina postpenitenciární péče

3. 10. 2007 – Svépomoc (Nešpor)

 • Nešpor, K.: Svépomoc v léčbě návykových nemocí
 • Csémy, L.: Zkušenosti se svépomocnými organizacemi v některých evropských zemích
 • Kalina, K.: Svépomoc a terapeutická komunita

7. 11. 2007 – Benzodiazepiny (Dvořáček)

 • Benzodiazepiny – přehled, farmakologické vlastnosti – MUDr. Votava (SÚKL)
 • Závislost na benzodiazepinech – klinické aspekty – prim. MUDr. Dvořák (PL Bohnice)
 • Zvládání odvykacího stavu a intoxikace – MUDr. Veronika Kotková (Nemocnice Liberec)
 • Indikace benzodiazepinů, možnosti jejich náhrady u závislých – MUDr. Votava (SÚKL)
 • Epidemiologické údaje – MUDr. Mravčík (Národní monitorovací středisko)

5. 12. 2007 – Stav ve věcech drog v roce 2006 (Mravčík)