Vyhlášení voleb do výboru a revizní komise Společnosti pro návykové nemoci 2019

Vyhlášení voleb
Volební komise ustanovená v souladu se stanovami a volebním řádem Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN), ustanovená dne 5. září 2018 na schůzi výboru SNN, vyhlašuje volby do výboru a revizní komise. Dnem vyhlášení voleb je 30. listopad 2018. Zvolený výbor bude mít devět členů, revizní komise bude tříčlenná.

Volby proběhnou korespondenčně. Volební právo mají řádní členové SNN.

Registrace kandidátů
Do orgánů SNN mohou kandidovat řádní členové SNN. Kandidaturu mohou samostatně ohlásit nebo mohou být navrženi jiným členem SNN, a to e-mailem na adresu volební komise: volby@snncls.cz nebo písemně poštou na níže uvedenou adresu předsedkyně volební komise. Registrace kandidátů je ukončena dnem 31. prosince 2018. Kandidát musí souhlas s kandidaturou prohlásit písemnou formou s podpisem. Souhlasy s kandidaturou je nutné dodat v termínu do 31. 1. 2019 na adresu předsedkyně volební komise:

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4/447
128 00 Praha 2

Volební kampaň
Registrovaní kandidáti budou zveřejněni na webových stránkách SNN a mohou v souladu s volebním řádem SNN provádět volební kampaň, k níž mohou využít výhradně volební sekci webových stránek SNN. Informace, které si kandidáti v rámci své volební kampaně přejí umístit na web SNN, je nutno zaslat e-mailem administrátorovi webu MUDr. Adamečkovi (adamecek@snncls.cz). Volební komise dohlíží na dodržení pravidel volební kampaně. Volební kampaň začíná 1. 2. 2019 a je ukončena k 27. 3. 2019.

Termín rozeslání volebních lístků
Volební lístky s volebními obálkami budou členům SNN rozeslány do 31. 3. 2019.

Termín pro doručení volebních lístků
Vyplněné volební lístky musí být doručeny nejpozději do 30. 4. 2019 do sekretariátu ČLS JEP na adresu:

Sekretariát ČLS JEP, z.s.
Sokolská 490/31
120 00 Praha 2

Vyhlášení výsledků voleb
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků voleb proběhne ihned po jejich zjištění, nejpozději do 14. 5. 2019. Výsledky budou sděleny výboru SNN a zveřejněny na webových stránkách SNN.

Složení volební komise pro volby do SNN 2019:
Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.
MUDr. Vladimír Kmoch
MUDr. Dušan Randák
Předsedkyně volební komise: Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Podrobná pravidla voleb jsou obsažena ve Volebním řádu SNN ČLS JEP.