Purkyňka 6. dubna 2011

Podrobnější program 326. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.:

Téma: Financování adiktologických služeb

  • Mgr. Marek Nerud: Každý ze svého šuplíčku
  • PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.: Návrh změn stávajícího modelu financování adiktologických služeb
  • Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.: Aktuální stav a dosavadní vývoj jednání ve vztahu k proplácení práce adiktologů z veřejného zdravotního pojištění
  • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLKČASAKP ČAA jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Anotace jednotlivých příspěvků:

Nerud, M.: Každý ze svého šuplíčku
V průběhu posledních 10 let se výrazně mění struktura finančních zdrojů pro financování provozu adiktologických služeb z rozpočtu veřejné správy. Stát jako – v minulosti – jeden z hlavních donorů, měl prostřednictvím jejich financování zaručenou kontrolu jak nad strukturou, tak nad kvalitou služeb. V posledních letech ale čím dál výrazněji roste role samospráv, především krajů, ve financování těchto služeb. Na pozadí historie financování adiktologických služeb v Jihočeském kraji, ilustrované zcela konkrétními údaji, budou představeny silné i slabé stránky současného stavu, tzv. „vícezdrojového financování“. Ten přináší jistou míru stability, ale i jistá, potenciálně velmi výrazná, rizika a omezení. Čím dál více žádaná role samospráv při finacování služeb bez skutečně koordinovaného postupu může být pastí, která může znamenat v lepším případě ústup od kvality a efektivity služeb, jak jí známe dnes. V každodenní praxi se čím dál více setkáváme s názorem, že samosprávy šetří svými příspěvky na protidrogovou politiku z úplně jiných „šuplíčků“, než které jim náleží. Otázkou přežití do budoucna bude, zda se podaří sladit zájmy samospráv a „moudrého hospodáře“ státu, nebo zda půjdou každý svou cestou.

Radimecký, J.: Návrh změn stávajícího modelu financování adiktologických služeb
ve sdělení bude představen návrh možných systémových změn modelu financování adiktologických služeb z veřejných zdrojů. Nestátní adiktologické služby jsou financovány formou jednoročních grantů, což je model, který vznikl v 90. letech 20. stol., kdy část služeb neměla zákonnou oporu. To se změnilo, ale nezměnil se způsob jejich financování přesto, že si vytvoření nového modelu jejich financování stanovila jako cíl  Národní strategie protidrogové politiky na období let 2005-09 vláda. Krátící se respektive stagnující výše finančních prostředků uvolňovaných z veřejných rozpočtů na financování adiktologických služeb představuje riziko chaotického zániku dosud vybudované sítě služeb. Ať už v důsledku tzv. plošného krácení dotací nebo ukvapených rozhodnutí pracovníků odpovědných institucí, kteří mohou preferovat jeden typ služeb před druhým. Ve sdělení budou tato rizika identifikována a na jejich základě bude představen a k diskusi předložen výše uvedený návrh systémových kroků směřujících k vytvoření inovovaného modelu financování služeb.

Miovský, M.: Aktuální stav a dosavadní vývoj jednání ve vztahu k proplácení práce adiktologů z veřejného zdravotního pojištění
Autor shrne dosavadní vývoj jednání a vysvětlí základní souvislosti mezi jednotlivými legislativními dokumenty ve vztahu k možnosti proplácet práci adiktologů z veřejného zdravotního pojištění. Bude shrnut obsah a výsledek dosavadních jednání a strategie, která doposud byla sledována a prosazována. Současně bude na místě vysvětleno, v čem spočívají současné problémy a jaké rozhodnutí musí nyní být učiněno, aby věc mohla být zdárně dokončena. Existují nyní dva možné scénáře postupu a současně byly práce v tuto chvíli z kapacitních důvodů pozastaveny. Diskutována bude i varianta navrhovaná doc. Kalinou, jakož i výhody a nevýhody obou současných scénářů dalšího možného postupu.

Přehled purkyněk na celý rok 2011.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..