Cena Jaroslava Skály 2024

VYHLÁŠENÍ

Úvod

Cena Jaroslava Skály byla založena v r. 2001 občanským sdružením SANANIM (nyní SANANIM, z. ú.) a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie, oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch. Okruh oceňovaných prací byl v r. 2020 rošířen o související obory v oblasti duševního zdraví.

Čl. 1

(1) Rada Ceny Jaroslava Skály (dále Cena  JS), kterou tvoří zakladatelé SANANIM, z.ú. a výbor Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), rozšířený o zástupce spřátelených odborných organizací zapojených do programového výboru AT konference, vyhlašuje výzvu k doporučování a nominování prací k ocenění v r. 2024.

(2) Navrhovat dílo k ocenění mohou všichni, kdo jsou nebo se cítí být angažování v oboru adiktologie a v souvisejících oborech v oblasti duševního zdraví. Doporučení jako upozornění na významný publikační počin mohou adresovat koordinátorovi Ceny JS, jímž je předseda programového výboru AT konference.

(3) Právo nominovat mají členové Rady s přihlédnutím k doporučením nebo dle vlastní volby.

Čl. 2

(1) Navrhovat a nominovat je možné autorská díla z oboru adiktologie a souvisejících oborů v oblasti duševního zdraví:

  • knižní publikaci, vydanou v předchozích dvou letech,
  • odborný časopisecký článek, vydaný v předchozích dvou letech,
  • jiné autorské dílo, zveřejněné v předchozích dvou letech,
  • soubor časopiseckých článků k určitému tématu, zveřejňovaných kontinuálně v průběhu dvou a více předchozích let v rámci určitého projektu a/nebo shodným autorským týmem;
  • jinou publikační aktivitu v oboru, hodnou zvláštního zřetele a v předchozích letech opominutou.

(2) Nominace se přijímají do 14.dubna 2024 na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Čl. 3

(1) Rada Ceny JS volí v tajném hlasování laureáta ceny ze seznamu nominovaných kandidátů.  Každý člen Rady má pouzte jeden hlas.

(2) Rada může rozdělit cenu na polovinu a/nebo udělit cenu v druhém a třetím pořadí, případně čestné uznání, a to i v případě, že první místo ceny neudělí.

(3) První místo Ceny JS je spojeno s finanční odměnou ze sponzorských zdrojů.

(4) Cenu a diplomy předají představitelé Rady Ceny JS na AT konferenci 2024 na společenském večeru 10. června v hotelu Jezerka, Seč.

V Praze 6. 2. 2024

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
předseda programového výboru AT konference.

Adresa pro podávání doporučení a nominací: mravcik@podaneruce.cz 

Upozornění
Cena Jaroslava Skály za autorská díla v oboru adiktologie a souvisejících oborů v oblasti duševního zdraví není totožná se Skálovou cenou za odborné práce z oblasti psychoterapie, kterou vyhlašuje výbor České psychoterapeutické společnosti. To ovšem nevylučuje navrhovat práce z oblasti psychoterapie na obě ceny současně, případně pouze na Cenu Jaroslava Skály za autorská díla v oboru adiktologie a souvisejících oborech.

 

Laureáti ceny Jaroslava skály za autorská díla v oboru adiktologie a souvisejících oborů v oblasti duševního zdraví
2001
Kalina, K. (2000). Kvalita a účinnost v prevenci a léčbě závislostí. Praha: SANANIM/Inverze.

2002
Kalina, K., et al. (2001). Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Filia Nova/Úřad vlády ČR.

2003
Sotolář, A., Púry, F., Šámal, P., et al. (2002). Trestná činnost spojená se zneužíváním drog a formy jejího řešení. Svazek 1 a 2. Praha: Justiční akademie.

2004
Kalina, K., a kol. (2003) Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup. 1. a 2.díl. Praha: NMS/Úřad vlády České republiky.

2005
Cena neudělena.

2006
Nevšímal, P., a kol. (2005). Terapeutická komunita pro drogově závislé I. – Vznik a vývoj. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (Středočeský kraj – hlavní město Praha – Magdaléna o.p.s.).

2007
Miovský, M., a kol. (2006). Konopí a konopné drogy. Adiktologické kompendium. Praha: Grada Publishing.

2008
Nevšímal, P., a kol. (2007). Terapeutická komunita pro drogově závislé II. – Česká praxe. Praha: Nakladatelství Lidové noviny (Středočeský kraj – hlavní město Praha – Magdaléna o.p.s.).

2009
Kalina, K. (2008). Terapeutická komunita. Obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Praha: Grada Publishing.

2010-2012
Ceny nebyly udíleny.

2013
Cena rozdělena mezi:
Riesl, P. (2012). Přístup ke studiu závislých chorob. Praha: SANANIM. Internetové stránky: http://www.sananim.cz/ke-stazeni/publikace-o.-s.-sananim.html
Miovský, M., a kol. (2012). Metodika a hodnocení primární prevence ve školství. Praha: Univerzita Karlova v Praze & Togga

2014
Kalina, K. (2013). Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. Praha: Grada Publishing.
Druhé pořadí:
Nepustil, P., Szotáková, M., a kol. (2013). Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek. Metodická příručka. Praha: NMS/Úřad vlády České republiky.

2015
Šefránek, M. (2014). Evaluace výsledků léčby v terapeutických komunitách pro léčbu závislostí. NMS monografie č. 27. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti/ Úřad vlády ČR.

2016
Hlavní cena (na polovinu):
Miovský, M., a kol. (2015). Prevence rizikového chování dětí a mládeže. I. – IV. díl. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta, Klinika adiktologie/Nakladatelství Lidové noviny. 1160 s. ISBN 978-80-7422-391-4 (celý soubor);
Kalina, K., a kol. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing. 695 s. ISBN 978-80-247-4331-8.
Čestné uznání:
Riesel, P. (2015). O potřebě naplňovat a rozvíjet ambulantní léčbu závislých pacientů. Adiktologie, 15(2), s. 183-190. ISSN 1212-0383.

2017
Mimořádná Skálova cena:
MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. a spolupracovníci
za kontinuálně vydávané Výroční zprávy o stavu ve věcech drog a za přínosnou publikační a ediční činnost Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

2018
Cena neudělena.

2019
Hlavní cena:
Miovský, M. a kol. (2018). Diagnostika a terapie ADHD: dospělí pacienti a klienti v adiktologii. Praha: GRADA.
Čestná uznání:
1) Mravčík, V., Janíková, B., Drbohlavová, B., Popov, P., & Pirona, A. (2018). The complex relation between access to opioid agonist therapy and diversion of opioid medications: a case example of large-scale misuse of buprenorphine in the Czech Republic. Harm reduction journal, 15(1), 60. doi:10.1186/s12954-018-0268-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6280526/
2) Pešek, R. (2018). Jak se zbavit závislosti na alkoholu. Pohled kognitivně behaviorální terapie. PASPARTA Publishing.

2020
Cena nebyla udělena.

2021
Jiří Pasz, Adéla Plechatá (eds), NORMÁLNÍ ŠÍLENSTVÍ. Host, 2020.

2022
Cena nebyla udělena.

2023
Hlavní cena (na polovinu)
Mgr. Adéla Paulík Lichková za pořady Diagnóza F na Radiu Wave v letech 2011–2022
Mgr. Pavla Chomynová a spolupracovníci Národního monitorovacího střediska za soubor 7 souhrnných zpráv o různých závislostních fenoménech v ČR z let 2021 a 20022
Čestné uznání:
Ing. Mgr. Vendula Běláčková a kol. za publikaci Regulace trhu s konopím – dopadová studie. Studie má vysokou vědeckou i společenskou hodnotu.