Rubrika: Různé

Vzpomínka na Petra Jeřábka

Připojujeme se ke vzpomínce na vzácného kolegu:

Dne 18. října 2022 by spolu se svojí celoživotní partnerkou oslavil své 65. narozeniny primář MUDr. Petr Jeřábek, Ph.D., dlouholetý ředitel PN Marianny Oranžské v Bílé Vodě u Javorníka.

Byl to vynikající lékař s obrovským rozhledem, který na svém pracovišti během svého působení pozvedl léčbu závislých na světovou úroveň, zároveň se angažoval i ve vědecké činnosti a obětavě pracoval pro SNN ČLS JEP.

Při všech aktivitách, které musel stíhat a i přes několik let trvající vážné onemocnění, kterému se nehodlal vzdát, dokázal být skvělým manželem a otcem, dobrým kamarádem a zejména čestným člověkem.

Milý Petře, zůstaneš navždy v myslích mnoha kolegů a přátel.

MUDr. Jarmila Šmoldasová, výcviková sestra, AT ambulance FN Olomouc

Petr Jeřábek s Cenou adiktologie v roce 2014:

Na Konferenci pracovníků terapeutických komunit v roce 2013:
Petr Jeřábek

Zemřel MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Kolega, který po sobě zanechal úctyhodný a obrovský kus práce pro celý náš obor a otevřel řadu dříve neprobádaných a nezpracovaných témat, a to vždy s respektem, na vysoké odborné úrovni a s inspirujícími výsledky. Pamatujeme ho oblečeného celého v černém, protože jinou barvu zásadně neoblékal, ostříhaného do hola a se zamyšleným úsměvem. S vytříbeným slovníkem a kritickým myšlením, protože měl rád věci jasné a nezaobalené. Byl publikačně a organizačně aktivní, věnoval se rozvoji a popularizaci našeho oboru a jeho propagaci. Byl zastáncem politiky založené na důkazech a důsledně ji pomáhal prosazovat v praxi. Byl neúnavným bojovníkem proti stigmatizaci našich pacientů a oboru jako takového a nebál se být v tomto ohledu konfrontační, protože lidská práva a práva našich klientů měl pro sebe jako jednu z nejvyšších životních hodnot. Jeho stopu najdeme v téměř každé adiktologické publikaci, která v naší oblasti v posledních letech vznikla. Pomohl vybudovat studijní program adiktologie a byl jedním z tvůrců současné akademické a výzkumné části našeho oboru. Stál u zrodu monitorovacího systému v závislostech, a to nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí po celém světě. V posledních letech se aktivně věnoval prosazování léčby konopím a kanabinoidy do legislativy a klinické praxe.  Byl angažovaný nejen odborně, ale také občansky. Nesmazatelně se zapsal do novodobé historie našeho oboru doma, byl aktivní a výrazně vidět také v zahraničí a přispěl tak ke zvýšení renomé české adiktologie na mezinárodní úrovni.

Tomáši, za celou naší odbornou společnost Ti děkujeme za to, co jsi pro náš obor vykonal, a odpočívej v pokoji.

Za výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

MUDr. Jakub Minařík, předseda

Poslední rozloučení se koná v úterý 20. července 2021 ve 14 h ve Velké obřadní síni Krematoria Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10. Další informace viz Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Odkaz na článek ve zdravotnickém deníku: Změnil přístup České republiky k návykovým látkám. S Tomášem Zábranským odchází významná osobnost adiktologie.

Přeregistrace pacientů v registru substituční léčby

Lékaři, poskytující substituční léčbu, kteří – s ohledem na současnou situaci – aktuálně nejsou schopni se o své pacienty postarat je mohou předat do péče jiného lékaře. S přeregistrací pacienta v Národním registru léčby uživatelů drog (NRLUD, respektive v Registru substituční léčby) pomohou pracovníci Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Bližší informace naleznete na na webu ÚZIS: Přeregistrování pacienta v substituční léčbě jinému lékaři – mimořádná situace.

Cena Jaroslava Skály – vyhlášení 2014

Úvod

Cena Jaroslava Skály byla založena  v r. 2001 občanským sdružením SANANIM (dále  SANANIM)  a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch.

Cena byla udělována za roky 2000-2010, za rok  2011 a 2012 cena nebyla udělena. Nový status Ceny Jaroslava Skály vstoupil v platnost 1. ledna 2013 a podle něj byla cena vyhlášena a udělena za roky 2011-2012.

Výzva

(1) Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří správní rada  SANANIM a výbor SNN, vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2014.

(2) Právo přihlásit práci k ocenění má každý individuální autor, hlavní autor práce více autorů nebo  vedoucí autorského týmu; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem nebo předložením.

(3) Právo navrhovat práci jiných autorů k ocenění má každý člen SANANIM a každý člen SNN; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem. Právo navrhovat se vztahuje i na členy Rady Ceny.

(4) Přihlašovat a navrhovat  je možné:

a)    odbornou knižní publikaci, vydanou v r. 2013,

b)    odborný časopisecký článek, vydaný v r. 2013,  případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,

c)    jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v r. 2013.

(5) Přihlášky a návrhy  se přijímají do 1.dubna 2014 na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Udělování   Ceny Jaroslava Skály

(1) Rada Ceny volí v tajném hlasování nositele Ceny ze seznamu přihlášených a navržených kandidátů.

(2) Rada může rozhodnout udělit druhé a třetí místo Ceny, případně čestné uznání, a to i v případě, že první  místo Ceny neudělí.

(3) Cena a diplomy  budou předán představiteli Rady na výroční konferenci SNN v dubnu/květnu 2014 v Seči.

Adresa pro podávání návrhů a přihlášek:

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

SANANIM

Ovčí Hájek  2549/64A

158 00 Praha 13

Mail:   kalina@adiktologie.czkalina@sananim.cz

Pracovní mobil pro informace: 731 249 809

Cena Jaroslava Skály – vyhlášení 2013

Úvod

Cena Jaroslava Skály byla založena  v r. 2001 občanským sdružením SANANIM (dále  o.s. SANANIM)  a Společností pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále SNN), aby s trvalou připomínkou doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., zakladatele české adiktologie a spolutvůrce české psychoterapie oceňovala významné publikační počiny v oblasti návykových poruch.

Cena byla udělována za roky 2000-2010, za rok  2011 a 2012 cena nebyla udělena.

Nový status Ceny Jaroslava Skály vstoupil v platnost 1. ledna 2013.

Výzva

(1) Rada Ceny Jaroslava Skály, kterou tvoří správní rada  o.s. SANANIM a výbor SNN, vyhlašuje výzvu k přihlašování a navrhování prací k ocenění v r. 2013.

(2) Právo přihlásit práci k ocenění má každý individuální autor, hlavní autor práce více autorů nebo  vedoucí autorského týmu; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem nebo předložením.

(3) Právo navrhovat práci jiných autorů k ocenění má každý člen o.s. SANANIM a každý člen SNN; zároveň je povinen zajistit dostupnost přihlášené práce přesným odkazem. Právo navrhovat se vztahuje i na členy Rady Ceny.

(4) Přihlašovat a navrhovat  je možné:

a)    odbornou knižní publikaci, vydanou v  letech 2011 a 2012,

b)    odborný časopisecký článek, vydaný v  letech 2011 a 2012,  případně více článků téhož autora nebo autorského kolektivu,

c)    jiné autorské dílo z oboru adiktologie, zveřejněné v  letech 2011 a 2012.

(5) Přihlášky a návrhy  se přijímají do 15.dubna 2013 na adrese uvedené na konci tohoto dokumentu.

Udělování   Ceny Jaroslava Skály

(1) Rada Ceny volí v tajném hlasování nositele Ceny ze seznamu přihlášených a navržených kandidátů.

(2) Rada může rozhodnout udělit druhé a třetí místo Ceny, případně čestné uznání, a to i v případě, že první  místo Ceny neudělí.

(3) Cena a diplomy  budou předán představiteli Rady na výroční konferenci SNN v červnu 2013 v Seči.

Adresa pro podávání návrhů a přihlášek:

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.
SANANIM
Ovčí Hájek  2549/64A
158 00 Praha 13
Mail: kalina@adiktologie.cz; kalina@sananim.cz
Pracovní mobil pro informace: 731 249 809

Zemřel Vladimír Novotný

Vážené a kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

vedení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 17. dubna 2012 tragicky zahynul náš kolega a přítel, jeden z aktivních tvůrců moderní adiktologie a propagátor Česko – Slovenské spolupráce v oboru, pan profesor MUDr. Vladimír Novotný, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V profesoru Novotném přichází slovenská i česká adiktologie o silnou, integrativní osobnost, přemosťující témata a pohledy a vnášející pozitivní atmosféru a nadšení do naší společné práce.

Čest jeho památce!

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK v VFN
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA, předseda výboru SNN ČLS JEP

Kolegyně a kolegové, rádi bychom Vás požádali o zapojení do vzpomínkových akcí na památku prof. Novotného.

Číst dál

Volné místo primáře v Kroměříži

Ředitel Psychiatrické léčebny v Kroměříži vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce :

Primáře – primářky primariátu pro léčbu závislostí

Kvalifikační požadavky :

 • vysokoškolské vzdělání lékařského směru
 • specializovaná způsobilost v oboru psychiatrie  + návykové nemoci
 • praxe minimálně 10 let
 • zdravotní způsobilost a bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti

Požadované dokumenty :

 • přihláška k výběrovému řízení
 • životopis s přehledem odborné praxe
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání
 • osobní dotazník
 • výpis z rejstříku trestů (ne starší 3měsíců)
 • osvědčení  podle zákona č. 451/1991 Sb.
 • prohlášení o souhlasu s použitím osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb.

Nabízíme možnost samostatné koncepční práce v oblasti ústavní protialkoholní a protitoxikomanické léčby, vstřícnost a podporu ze strany vedení léčebny, práci v pěkném klidném prostředí, umožnění účasti na odborných akcích.
Byt k dispozici!

Písemné přihlášky zasílejte do 16.4.2010 na adresu:

Psychiatrická léčebna v Kroměříži, sekretariát ředitele, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž

Případné dotazy zasílejte na e-mail reditel@plkm.cz.

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

Dle ustanovení zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou podle § 20 odst. 2 písm. j) všechna zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

Podrobnosti v připojeném souboru: Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek a zákon 379/2005 Sb. jako součást kompetencí psychiatra