Měsíc: Červenec 2021

Koncepce adiktologických služeb pro děti a dorost

V rámci projektu podpořeného Nadací Sirius vznikla pracovní prvotní verze materiálu Koncepce adiktologických služeb pro děti a dorost (PDF). Jedná se o pracovní projektovou verzi (1.3), kterou bychom rádi poskytli k otevřené odborné diskusi jednak v rámci odborných společností, především těch, které jsme vyjmenovali v hlavičce dokumentu a u kterých předpokládáme zájem zapojit se do tvorby tohoto dokumentu a jeho dalšího lepšení a profilaci do pokud možno společné a konsenzuální verze. Rádi bychom však ale kromě zapojení vedení dotčených odborných společností, aby do diskuse a tvorby dokumentu vstoupila také širší odborná veřejnost i zainteresované státní instituce. V tuto chvíli je dokument v pdf formátu, tedy pouze k přečtení. Prosíme proto, aby připomínky byly zatím diskutovány a připravíme současně formulář a výzvu k písemnému uplatnění návrhů, doporučení a připomínek, na které by následně SNN a autorský tým mohli reagovat.

MUDr. Jakub Minařík, předseda výboru SNN ČLS JEP

Zemřel MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D.

Kolega, který po sobě zanechal úctyhodný a obrovský kus práce pro celý náš obor a otevřel řadu dříve neprobádaných a nezpracovaných témat, a to vždy s respektem, na vysoké odborné úrovni a s inspirujícími výsledky. Pamatujeme ho oblečeného celého v černém, protože jinou barvu zásadně neoblékal, ostříhaného do hola a se zamyšleným úsměvem. S vytříbeným slovníkem a kritickým myšlením, protože měl rád věci jasné a nezaobalené. Byl publikačně a organizačně aktivní, věnoval se rozvoji a popularizaci našeho oboru a jeho propagaci. Byl zastáncem politiky založené na důkazech a důsledně ji pomáhal prosazovat v praxi. Byl neúnavným bojovníkem proti stigmatizaci našich pacientů a oboru jako takového a nebál se být v tomto ohledu konfrontační, protože lidská práva a práva našich klientů měl pro sebe jako jednu z nejvyšších životních hodnot. Jeho stopu najdeme v téměř každé adiktologické publikaci, která v naší oblasti v posledních letech vznikla. Pomohl vybudovat studijní program adiktologie a byl jedním z tvůrců současné akademické a výzkumné části našeho oboru. Stál u zrodu monitorovacího systému v závislostech, a to nejen u nás, ale i v řadě dalších zemí po celém světě. V posledních letech se aktivně věnoval prosazování léčby konopím a kanabinoidy do legislativy a klinické praxe.  Byl angažovaný nejen odborně, ale také občansky. Nesmazatelně se zapsal do novodobé historie našeho oboru doma, byl aktivní a výrazně vidět také v zahraničí a přispěl tak ke zvýšení renomé české adiktologie na mezinárodní úrovni.

Tomáši, za celou naší odbornou společnost Ti děkujeme za to, co jsi pro náš obor vykonal, a odpočívej v pokoji.

Za výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP

MUDr. Jakub Minařík, předseda

Poslední rozloučení se koná v úterý 20. července 2021 ve 14 h ve Velké obřadní síni Krematoria Strašnice, Vinohradská 214, Praha 10. Další informace viz Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Odkaz na článek ve zdravotnickém deníku: Změnil přístup České republiky k návykovým látkám. S Tomášem Zábranským odchází významná osobnost adiktologie.

Oznámení výpadku léčivého přípravku SUBUTEX 8MG

Oznámení výpadku léčivého přípravku SUBUTEX 8MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL: 0241251

U přípravku SUBUTEX 8MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0231251, dojde od 5.7.2021 k dočasnému výpadku na českém trhu.

Po dobu výpadku bude distribuován léčivý přípravek SUBUTEX 2MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0241249, s výraznou slevou tak, aby byla zachována stejná cenová úroveň na 1 mg buprenorfinu. O obnovení dodávek Subutexu 8mg a o ukončení cenového zvýhodnění Subutexu 2mg se bude s předstihem informovat.

Po dobu výpadku bude k dispozici bez omezení léčivý přípravek SUBOXONE 8MG/2MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0027903 a SUBOXONE 2MG/0,5MG SLG TBL NOB 7, kód SÚKL 0027900.

Kompletní texty vztahující se k přípravku Subutex jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=subutex

Kompletní texty vztahující se k přípravku Suboxone jsou k dispozici na následujícím odkazu: https://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data[search_for]=suboxone

S dotazy se lze obracet na zástupce firmy Swixx Biopharma s. r. o. Mgr. Davida Pospíšila, tel. 771 121 437.