Rok: 2012

Standardy odborné způsobilosti

V rámci projektu Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog 2009-2012 vznikly upravené standardy standardy odborné způsobilosti pro poskytovatele adiktologických služeb. Předkládáme zde jejich konečnou verzi po prvním kole připomínek, která jde do pilotního šetření.

Obecné standardy, Detoxifikace, Terénní programy, Kontaktní a poradenské služby, Ambulantní léčba, Ambulantní stacionární péče, Krátkodobá a střednědobá lůžková péče, Rezidenční péče v terapeutických komunitách, Ambulantní doléčovací programy, Substituční léčba

Standardy odborné způsobilosti v jednom ZIP archivu

S případnými náměty či dotazy se prosím obracejte na PhDr. Jiřího Libru.

Purkyňka 6. června

Podrobnější program 338. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
PaedDr. Martina Richterová Těmínová:

Téma: Etický kodex v adiktologii

 • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., PaedDr. Martina Richterová Těmínová: Obecná a profesionální etika
 • Martin Hulík: Etická dilemata v dlouhodobé léčbě závislých klientů
 • Mgr. Štěpánka Čtrnáctá: Zkušenosti, úskalí a radosti z činnosti etické komise

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Purkyňka 2. května

Podrobnější program 337. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.:

Téma: Všeobecná sestra – psychoterapeutka

 • Petra Čermáková (Klinika adiktologie, Praha): Role sestry na mužském oddělení
 • Karin Grigoriadisová (PL Bílá Voda): Sestra a psychoterapie – poznatky z praxe
 • Libuše Fašianoková (Klinika adiktologie, Praha): Neslyšící pacient na psychoterapeutickém oddělení
 • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Zemřel Vladimír Novotný

Vážené a kolegyně a kolegové, vážení přátelé,

vedení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a výbor Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP s hlubokým zármutkem oznamují, že dne 17. dubna 2012 tragicky zahynul náš kolega a přítel, jeden z aktivních tvůrců moderní adiktologie a propagátor Česko – Slovenské spolupráce v oboru, pan profesor MUDr. Vladimír Novotný, CSc., přednosta Psychiatrické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. V profesoru Novotném přichází slovenská i česká adiktologie o silnou, integrativní osobnost, přemosťující témata a pohledy a vnášející pozitivní atmosféru a nadšení do naší společné práce.

Čest jeho památce!

Doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK v VFN
Prim. MUDr. Petr Popov, MHA, předseda výboru SNN ČLS JEP

Kolegyně a kolegové, rádi bychom Vás požádali o zapojení do vzpomínkových akcí na památku prof. Novotného.

Číst dál

Purkyňka 4. dubna 2012

Podrobnější program 336. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Mgr. Pavel Nepustil:

Téma: Užívání návykových látek v tzv. „skrytých skupinách“ se zaměřením na etnické menšiny, zdravotně postižené a ženy

 • Mgr. Pavel Nepustil – Proč má v drogových službách smysl mluvit o skrytých skupinách? (úvodní sdělení)
 • Mgr. Pavel Nepustil – Užívání drog mezi migranty a Romy (krátké sdělení + diskuse)
 • Mgr. Magda Frišaufová – Specifika užívání drog u žen (krátké sdělení + diskuse)
 • PhDr. Karel Pančocha, Ph.D. – Užívání návykových látek u jedinců se zdravotním postižením (krátké sdělení + diskuse)
 • Závěrečná diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (aula, Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie

Na zasedání výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP (SNN) dne 1. 2. 2012 byla předložena a jednomyslně všemi přítomnými členy výboru přijata pracovní verze „Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie“. Tato pracovní verze prošla dvěma připomínkovými koly uvnitř výboru společnosti a byla rovněž připomínkována účastníky 2. adiktologického fóra v Apolináři dne 10. 1. 2012. Výbor současně v souladu s přijatým časovým harmonogramem rozhodl materiál předložit členům SNN prostřednictvím vnějšího připominkoveho kola. Toto kolo bude zahájeno 20. 2. 2012 a výbor tímto žádá členy SNN o zaslání jakýchkoli připomínek (obsahových i formálních), či podnětů k této koncepci.

Připomínky je možno zasílat do 20. 4. 2012 na e-mailové adresy hlavních autorů pracovní verze koncepce Jiřího Libry a Viktora Mravčíka (libra@adiktologie.cz ; mravcik.viktor@vlada.cz ).

Poté budou zaslané připomínky vyhodnoceny a zpracovány a konečná verze koncepce bude představena v květnu t. r. na konferenci SNN v Seči.

Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie v PDF

Koncepce sítě služeb v oboru adiktologie v MS Word

Purkyňka 7. března 2012

Podrobnější program 335. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje
doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, Ph.D.:

Téma: Individuální terapie závislostí

 • MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.: Neurobiologie závislostí
 • MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.: Pohled biologické psychiatrie na léčbu závislostí
 • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, Ph.D.: Bio-psycho-sociální model a jeho úskalí v teorii i v praxi
 • Diskuse

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Seminář má  charakter postgraduálního vzdělávání  a je garantován ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK), ČASAKP ČAA (vyhláška č. 4/2010 Sb.) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Přehled purkyněk na celý rok 2012.

Projekt NETAD

Projekt NETAD: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111)

Hlavním cílem projektu je síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, výzkumnými organizacemi, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v oboru adiktologie. Smyslem je tedy vytvoření vzájemně propojených sítí pro vědu a výzkum v oboru adiktologie, posílení jejich přímé vazby, a také vytvoření společné grantové kanceláře oboru, sdílené všemi subjekty. Výsledek by se měl projevit na úrovni vstupů (objem finančních prostředků pro vědu, počet projektů atd.) i na úrovni výstupů (počet publikací, počet akademicky činných pracovníků atd.).

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SNN) působí v celém projektu jako partnerský subjekt a zároveň v roli odborného garanta ve vztahu k tvorbě a implementaci všech hlavních výstupů projektu týkajících se podpory spolupráce mezi institucemi terciálního vzdělávání, výzkumnými organizacemi, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem prostřednictvím stáží a odborných praxí, formou komunikačních a interaktivních platforem a dále pak vytvoření, nastavení a stabilizací hlavních komunikačních sítí pro vědu a výzkum.

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Období realizace: od 07/2011 do 06/2014

Realizátor: Univerzita Karlova v Praze, Klinika adiktologie – www.adiktologie.cz

Partneři: A.N.O., Asociace nestátních organizací – www.asociace.org, Sdružení Podané ruce, o.s.- www.podaneruce.cz

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.