Rok: 2009

Purkyňka 6. 1. 2010

Podrobnější program 313. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.

Téma: Drogová politika EU – a jak jsme na tom my v ČR ?

Sdělení:

  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.: České předsednictví v Horizontální skupině pro drogy při Radě EU
  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc.: České a evropské protidrogové politiky
  • MUDr. Viktor Mravčík: České a evropské údaje o drogách
  • Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc.: Harm reduction = harm production?

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Volby do výboru SNN ČLS JEP

2. prosince 2009 proběhlo v Praze shromáždění členů Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, na kterém byly mimo jiné oznámeny výsledky voleb do výboru a revizní komise společnosti na období 2010 až 2013. Zvoleni byli následující členové SNN (řazeno abecedně, jména uvedena bez titulů):

1.  Adameček David
2.  Csémy Ladislav
3.  Frouzová Magdaléna
4.  Jeřábek Petr
5.  Kalina Kamil
6.  Miovský Michal
7.  Mravčík Viktor
8.  Nevšímal Petr
9.  Popov Petr
10. Radimecký Josef
11. Randák Dušan
12. Richterová Těmínová Martina

K aktualizaci seznamu na našich stránkách dojde po schůzi výboru 6. ledna 2010, kde se zvolí noví funkcionáři výboru.

AT konference 2010

Hlavní téma konference:

Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v ČR v roce 2010

XVI. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a 49. celostátní konference AT sekce PS ČLS JEP proběhne v termínu od 25. 4. do 29. 4. 2010 v hotelu Harmony ve Špidlerově Mlýně.

Veškeré informace najdete od ledna 2010 na samostatných stránkách AT konference.

Důležité termíny:

  • Zprovoznění webových stránek a zahájení registrace (aktivní i pasivní účast): 1. 1. 2010
  • Termín pro zahájení rezervace ubytování: 1. 1. 2010
  • Přihlašování abstrakt (aktivní účast): do 28. 2. 2010
  • Termín vyrozumění o přijetí/nepřijetí abstraktu: 1. 4. 2010
  • Přihlašování bez abstrakt (pasivní účast): do 20. 4. 2010

Purkyňka 2. 12. 2009

Podrobnější program 312. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Popov

Téma:
1. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR za rok 2008
2. Volby do výboru SNN

Sdělení:

Mravčík V.: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR za rok 2008

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Purkyňka 4. 11. 2009

Podrobnější program 311. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Petr Jeřábek, PhD.

Téma: Diferencovaná rezidenční péče

Sdělení:

Jeřábek P.: Integrace a diferenciace adiktologické léčby
Danielová P., Malířová V., Šimonová P.: Ústavní detox a motivační screening
Grigoriadisová K., Bicanová S., Konečný D.: Praxe psychoterapeutického oddělení
Cinková L.: Terapeutická komunita ve zdravotnickém systému léčby

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Purkyňka 7. 10. 2009

Podrobnější program 310. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. David Adameček.

Téma: Konfrontace a její místo v léčbě

Sdělení:

Mgr. Petr Moos: Konfrontace v procesu psychoterapie
MUDr. David Adameček: Využití konfrontace v adiktologii, konfrontace v  jednotlivých stádiích léčby
Mgr. Aleš Kuda: Diskuse k předneseným příspěvkům, vlastní zkušenosti s  využitím konfrontace v léčbě – zrušeno

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Aktualizace 6. 10.: Mgr. Aleš Kuda na purkyňce nevystoupí, třetí příspěvek s názvem Konfrontace při práci s rodinnými příslušníky závislých přednese Mgr. Štěpánka Čtrnáctá.

Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek

Dle ustanovení zákona 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů jsou podle § 20 odst. 2 písm. j) všechna zdravotnická zařízení, která poskytují substituční léčbu, povinna hlásit pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek.

Podrobnosti v připojeném souboru: Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek a zákon 379/2005 Sb. jako součást kompetencí psychiatra

Purkyňka 2. 9. 2009

Podrobnější program 309. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje PhDr. Magdaléna Frouzová.

Téma: Supervize v adiktologii

Sdělení:

1. MUDr. Dušan Randák: Zkušenosti se supervizí v různých adiktologických institucích
2. MUDr. Petr Popov: Zkušenosti z ročního pobytu v USA
3. PhDr. Magdaléna Frouzová: Supervize jako specifická odbornost

Začínáme v 11 hodin na obvyklém místě (Apolinářská 4a, Praha 2).

Shromáždění členů SNN ČLS JEP

Výbor SNN svolává na pondělí 1. 6. 2009 shromáždění členů Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP. Shromáždění proběhne v místě konání AT konference v Měříně. Začátek v 18.30.
Hlavním bodem programu bude zahájení diskuse uvnitř odborné obce o koncepci a dalším směřování oboru návykové nemoci a koncepce a směřování SNN, včetně diskuse o terminologických otázkách souvisejících s oběma tématy. Součástí programu bude také souhrn informací o činnosti výboru za poslední rok a informace o volbách do výboru SNN, které proběhnou v letošním roce.