Měsíc: Září 2008

Purkyňka 5. listopadu 2008

Podrobnější program 302. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Viktor Mravčík:

Téma: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2007

MUDr. Viktor Mravčík: Aktuální situace ve věcech užívání drog v ČR – souhrn dostupných informací za rok 2007

Mgr. Kateřina Škařupová: Studie Tanec a drogy – trendy v užívání drog v prostřední noční zábavy

Purkyňka 1. října 2008

Podrobnější program 301. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Jiří Dvořáček:

Téma: Výzkum v adiktologii

Prof. MUDr. Petr Zvolský, DrSc.: Genetický polymorfismus u závislostí

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, DrSc.: Vliv vybraných látek a pohlaví na behaviorální sensitizaci k metamfetaminu (preklinické studie)

Doc. MUDr. Romana Šlamberová, PhD.: Vliv prenatální expozice metamfetaminu na závislost v dospělosti