Rok: 2007

Purkyňky v roce 2008

Program pracovních schůzí Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP na leden – prosinec 2008 (v PDF souboru):

Leden – 16. 1. 2008
Koordinuje: MUDr. Petr Popov
Téma: Suboxone – nový přípravek pro farmakoterapii závislostí

Únor – 6. 2. 2008
Téma: Intoxikace návykovými látkami
Koordinuje: MUDr. Tomáš Zábranský, PhD./MUDr. Petr Popov

Březen – 5. 3. 2008
Téma: Léčba závislostí versus sociální služby
Koordinuje: PaedDr.Martina Richterová Těmínová

Duben – 2. 4. 2008
Téma: Motivace
Koordinuje: MUDr. David Adameček

Květen – NEKONÁ SE
(Konference SNN, Měřín 11.-14.5.2008)

Červen – 4 . 6 . 2008
Téma: Vzdělávání v adiktologii
Koordinuje: Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.

Září – 3. 9. 2008
Téma: Halucinogeny
Koordinuje: MUDr. Stanislav Kudrle

Říjen – 1. 10. 2008
Téma: Výzkum v adiktologii
Koordinuje: MUDr. Jiří Dvořáček

Listopad – 5. 11. 2008
Téma: Stav ve věcech drog v ČR v roce 2007
Koordinuje: MUDr. Viktor Mravčík

Prosinec – 3. 12. 2008
Téma: Gambling
Koordinuje: MUDr. Karel Nešpor, CSc.

Pracovní schůze mají charakter postgraduálního vzdělávání lékařů, klinických psychologů a zdravotních sester, budou garantovány ČLK, AKP a ČAS (ohodnoceno kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání – účastníci obdrží certifikát o účasti.

Purkyňka 5. prosince 2007

Podrobnější program prosincové 294. pracovní schůze Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, kterou koordinuje MUDr. Mravčík, MB (Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti):

Téma: Stav ve věcech drog

 1. MUDr. Viktor Mravčík, MB – Aktuální situace v užívání drog v ČR
 2. PhDr. Ladislav Csémy (Psychiatrické centrum Praha) – Výsledky studie ESPAD 2007 a časové trendy

AT konference 2008

Hlavní téma konference:
Ambulantní léčba v adiktologii – zánik nebo znovuzrození?

Hlavní okruhy

 1. Ambulantní služby v adiktologii – současný stav
 2. Financování ambulantních služeb
 3. Personální zajištění ambulantních služeb
 4. Metody práce v ambulantních službách
 5. Role ambulantních služeb v návaznosti péče
 6. Ambulantní služby z pohledu pacientů/klientů

XIV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně proběhne v Měříně od 11. do 14. května 2008.

Bližší informace na stránkách Adiktologie.

 

Purkyňky v roce 2008

Lednová purkyňka se v roce 2008 uskuteční 16. ledna.

Vážení členové Společnosti pro návykové nemoci i jiní pravidelní návštěvníci purkyněk, žádáme vás, abyste se zapojili do přípravy pravidelných odborných schůzí naší společnosti. Navrhněte prosím témata na purkyňky v roce 2008. Své návrhy můžete nechat zde na webu v komentáři k tomuto příspěvku, nebo je můžete poslat přímo předsedovi výboru SNN MUDr. Petru Popovovi. Za vaši aktivitu předem děkujeme.

 

AT konference 2008

V roce 2008 proběhne AT konference v termínu od 11. do 14. května. Místem konání bude opět Měřín.

Do přípravy konference se mohou zapojit všichni členové Společnosti pro návykové nemoci (SNN).

Vážení členové Společnosti pro návykové nemoci i ostatní pravidelní účastníci konference, svoje návrhy na téma konference nechte prosím zde na webu v komentáři k tomuto příspěvku, nebo je posílejte přímo předsedovi výboru SNN MUDr. Petru Popovovi. Za vaši účast na přípravě konference předem děkujeme.

Purkyňka 7. listopadu

Podrobnější program listopadové purkyňky, kterou koordinuje MUDr. Jiří Dvořáček:

Téma: „Benzodiazepiny“

 • Benzodiazepiny – přehled, farmakologické vlastnosti – MUDr. Votava (SÚKL)
 • Závislost na benzodiazepinech – klinické aspekty – prim. MUDr. Dvořák (PL Bohnice)
 • Zvládání odvykacího stavu a intoxikace – MUDr. Veronika Kotková (Nemocnice Liberec)
 • Indikace benzodiazepinů, možnosti jejich náhrady u závislých – MUDr. Votava (SÚKL)
 • Epidemiologické údaje – MUDr. Mravčík (Národní monitorovací středisko)

Purkyňka 5. září 2007

Podrobnější program zářijové purkyňky, kterou koordinuje

Doc. PhDr. Michal Miovský, PhD.:

Téma: „Uživatelé drog ve vězení a služby jim určené“

 • Působení NNO ve vězení (přednášející bude upřesněn)
 • MUDr. Vratislav Řehák: Substituční programy ve vězení
 • Mgr. Kateřina Grohmannová: Léčba závislostí podmínkách vězení
 • Mgr. Kamila Rychlá: Uživatelé drog jako specifická cílová skupina postpenitenciární péče