Měsíc: Květen 2006

Letošní AT konference je za námi – vyjádřete se k ní

XII. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti J.E. Purkyně a 45. konference Sekce pro alkoholismus a jiné toxikománie Psychiatrické společnosti proběhla podle očekávání a skončila ve čtvrtek 25. května.

Závěr konference byl jako obvykle věnován ohlasům účastníků. Řada lidí ovšem odjela dřív a závěrečné diskuse se nemohla zúčastnit. Chcete-li vyjádřit své dojmy, připomínky, náměty, pochvaly, ocenění, stížnosti či cokoli jiného, můžete tak snadno učinit zde, prostřednictvím komentáře k tomuto příspěvku. Základními okruhy, kterými se můžete nechat vést (ale nemusíte), jsou:

  1. organizace konference (ubytování, služby, strava, doprava…)
  2. odborný program
  3. náměty na téma příští AT konference

Tisková zpráva k AT konferenci

Tisková zpráva

Společnosti pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně
a Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN,
Univerzity Karlovy v Praze

XII. celostátní konference
Společnosti pro návykové nemoci
České lékařské společnosti J.E. Purkyně
a  45. konference Sekce pro alkoholismus a jiné toxikománie Psychiatrické společnosti

Datum uvolnění zprávy: 11. května 2006, 16 hodin

Ve dnech 21. – 25. května 2006 se ve vojenském lázeňském a rekreačním zařízení v  Měříně u Slapské přehrady uskuteční v pořadí již dvanáctá celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SNN) a současně 45. konference Sekce pro alkoholismus a jiné toxikománie Psychiatrické společnosti.

Hlavním tématem letošní konference je „Bio – psycho – socio – spirituální model závislostí“ (s důrazem na část spirituální). Na programu jsou přednášky, semináře a workshopy, věnované spirituálním aspektům vzniku, vývoje a léčby závislostí. Součástí odborné časti konference jsou i další témata, aktuálně například otázky, týkající se substituční léčby, standardů léčebné péče, prováděcích předpisů k zákonu 379/2005 Sb. Konference se účastní adiktologové – profesionálové, pracující v oblasti prevence, léčení a výzkumu závislostí na návykových látkách (drogách) a jiných zdraví škodlivých návyků (např. patologického hráčství).

Účast na zahájení konference přislíbili mj. děkan 1. lékařské fakulty prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., pražský primátor MUDr. Pavel Bém, zástupci ministerstva zdravotnictví a zástupci Středočeského kraje, na jehož území se konference bude již počtvrté konat. Mezi oficiálními hosty bude přítomen též ředitel spolupořádající instituce – Ústřední vojenské nemocnice v Praze – plk. MUDr. Štefan Brunclík. Dalšími spolupořadateli jsou Centrum adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF a VFN UK Praha, Filia Nova, o.s. a  Sananim, o.s. Úvodní přednášku o vztahu závislostí a spirituality přednese teolog a filosof profesor Tomáš Halík.

Panelové diskuse o protidrogové politice v ČR (diskuse politiků před odborníky) se zúčastní členové parlamentního podvýboru pro drogy MUDr. Janeček, MUDr. Říha, MUDr. Maštálka, a další politici. Na konferenci aktivně vystoupí zahraniční hosté. Během prvního dne konference proběhne slavnostní večer na počest nestora a zakladatele protialkoholní léčby v naší zemi doc. MUDr. Jaroslava Skály, CSc., který se 25. 5. 2006 dožívá 90 let.

Místo a čas konání:
Vojenská zotavovna Měřín, Slapská přehrada
Jablonná nad Vltavou, 257 44 Netvořice

Konference:
21. 5. 2006 – 25. 5. 2006

Panelová diskuse:
21.5. 2006, 18:00 – 19:30h

Projekce filmu „Nebylo to marný“ z cyklu Paměť 20. století portrét doc. Jaroslava Skály a následní diskuse s autorkou (paní Helena Třeštíková):
23.5. 2006, 20:00 – 22:00h

Zprávu vydal a na dotazy odpovídá:
Prim. MUDr. Petr Popov
předseda výboru
Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
Tel: 224 968 224 – 5

Písemné dotazy je možno zasílat e-mailem na adresu:
PhDr. Matúš Šucha
Centrum adiktologie PK 1.LF UK Praha
sucha@adiktologie.cz

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti J. E. Purkyně (SNN) je odbornou společností, sdružující profesionály z oblasti prevence, léčby a výzkumu poruch, působených škodlivým užíváním návykových látek a jiných, zdraví škodlivých návyků. SNN byla založena v roce 1993 a navázala na činnost Sekce pro studium alkoholismu a jiných toxikomanií (AT sekce, zal. roku 1956) při Psychiatrické společnosti ČLS J.E. Purkyně.
Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně (SNN), Apolinářská 4, 128 00 Praha 2, tel. i fax: 224 968 224, petr.popov@vfn.cz, web: snn.euweb.cz/stranky

Centrum adiktologie – odborné pracoviště Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty a VFN, Univerzity Karlovy v Praze – se zaměřuje na výzkum užívání návykových látek a činností, jež mohou vést k vytvoření závislého chování, a na výzkum a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. Jádro činnosti Centra adiktologie tvoří zejména tři oblasti: (i) vysokoškolská výuka, (ii) výzkum a vývoj a (iii) tvorba programu celoživotního vzdělávání pro profesionály v oboru.
Centrum adiktologie, Psychiatrická klinika, 1. lékařská fakulta a VFN, Univerzity Karlovy v Praze, Ke Karlovu 11, Praha 2, 120 00, tel.: 22496 5657, sucha@adiktologie.cz; web: www.adiktologie.cz

KONEC